Informacje o ochronie danych osobowych w GBT Polska sp. z o.o.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GBT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu przy ul. Austriackiej 13, 97-410 Rogowiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000302230, NIP: 7010119462, REGON: 141364075 (dalej również „Administrator”). Administrator samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.
Administrator jest częścią grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty (dalej „Grupa GBT”):

 • Konzack GmbH & Co KG z siedzibą w Niemczech
 
 • GBT-BÜCOLIT GmbH z siedzibą w Niemczech

 • GBT Benelux b.v. z siedzibą w Holandii

 • GBT BUCOLIT S.L. z siedzibą w Hiszpanii

 • HAW Linings GmbH z siedzibą w Niemczech

 • BÜCO Immobilien GmbH z siedzibą w Niemczech 

 

2. Ogólne podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w szczególności:

 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (na Państwa żądanie) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • jeśli jest to niezbędne dla wykonania przez nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów, w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami: 

 • jeśli udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania lub oferty pisemnie (mailowo, pocztą tradycyjną) lub ustnie (w tym telefonicznie)

 • w ramach naszej współpracy w procesie negocjowania i zawierania umowy oraz dalszej jej realizacji

 • gdy pozyskaliśmy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem lub klientem, w tym od innej spółki z Grupy GBT.

 

 

3. Przetwarzanie związane z relacjami biznesowymi

 

a. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W związku z relacjami biznesowymi możemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane nam w związku z prowadzoną współpracą lub realizowaną umową.
Powyższe dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców lub zleceniodawców.


b. Cel i podstawa przetwarzania


W związku z relacjami biznesowymi przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
• nawiązania współpracy i zawarcia umowy;
• wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
• prowadzenia działań marketingowych;
• prowadzenia wzajemnego kontaktu;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. dochodzenia roszczeń;
• wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, rachunkowych).
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
• realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Państwa dane osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją

a. Zakres przetwarzanych danych osobowych


Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu zaaplikowania o pracę i przekazują nam Państwo dokumenty aplikacyjne e-mailem lub bezpośrednio w tradycyjnej formie papierowej, będziemy przetwarzać Państwa dane udostępnione w ramach złożonej aplikacji, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji.
W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane osobowe (przetwarzanie niektórych danych osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności, zdobytych uprawień i dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

b. Cel i podstawa przetwarzania


W związku z rekrutacją Państwa dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do:
• realizacji aktualnego procesu rekrutacji,
• a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.
Jeśli podejmiemy z Państwem współpracę Państwa, dane będą przetwarzane również do celów związanych z zatrudnieniem. Jeśli nie podejmą Państwo u nas pracy, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dłuższy okres ich przechowywania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są:
• podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych,
• w zakresie szerszym niż określony w wyżej wymienionych przepisach – Państwa zgoda,
• dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – Państwa zgoda.
Jeżeli wyrazili Państwo jakąkolwiek z powyżej wspominanych zgód, możecie Państwo ją w dowolnym momencie wycofać - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej wycofaniem.
Państwa dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem a Administratorem (podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).
Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w celach marketingowych. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.


c. Okres przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po upływie odpowiedniego czasu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartych umów, przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, a także realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym partnerom:
• podmiotom z Grupy GBT,
• zewnętrznym firmom doradczym (w tym prawnym, audytowym, podatkowym, marketingowym i rachunkowym)
• zewnętrznym specjalistom z zakresu IT,
• zewnętrznym firmom kurierskim,
• zewnętrznym firmom zajmującym się organizacją i prowadzeniem procesu rekrutacji,
• podmiotom, na rzecz których GBT wykonywać będzie usługi przy Państwa udziale.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług lub usług świadczonych przez nas na rzecz partnerów, np. do Kanady i Szwajcarii. Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield.

Przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń.

 

7. Uprawnienia


W każdym przypadku mają Państwo prawo do:
a. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane oraz otrzymania ich kopii),
b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
c. usunięcia danych osobowych;
d. przenoszenia danych osobowych (chyba, że postawą ich przetwarzania jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora);
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

GBT Polnisch > Firma > RODO